Rodo

Wykonanie obowiązków informacyjnych RODO

 

ADMINISTRATOR

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MAGALI SKIN Gabinet kosmetologiczny Magdaleny Lindel z siedzibą w Katowicach przy ul. Moniuszki 8, NIP 6252482036 REGON: 521863427.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Administratorem można się kontaktować drogą e-mailową pod adresem: kontakt@magaliskin.pl

To właśnie Administrator jest podmiotem, który decyduje w jakim celu i jak wykorzystuje dane i informuje Panią/Pana o tym.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu i w celu wykonania łączącej nas umowy oraz w związku z jej wykonaniem, w tym zakresie będziemy np. wystawiać i przechowywać faktury, paragony lub inne dokumenty księgowe, w tym ewentualną korespondencję mailową, a także odpowiadać na Państwa ewentualne reklamacje, zapytania i problemy - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Przy czym dane osobowe podane nam dodatkowo, w tym dotyczące Państwa zdrowia, które są niezbędne do wykonania oferowanych przez Nas zabiegów są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody i także w związku z wykonaniem tej umowy - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w dowolny sposób informując o tym Administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane także w oparciu o wymagające tego przepisy prawa takie jak między innymi przepisy prawa podatkowego i medycznego - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu zawarcia nowej umowy, a więc we wszystkich tych wypadkach, kiedy wyrazi Pani/Pana zainteresowanie naszą ofertą i poprosi nas o przedstawienie oferowanych przez nas towarów lub usług – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Przy czym dane osobowe wykorzystywane przez Nas w celu marketingu naszych usług, aby przedstawić Pani/ Panu nowe produktu, zabiegi i oferty są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody i także w związku z wykonaniem tej umowy - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych i mediacyjnych, oraz przechowywanie danych w celu zapewnienia ich rozliczalności (to znaczy wykazania spełnienia przez nas obowiązków nałożonych przez RODO), a także zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

DANE SZCZEGÓLNE – WRAŻLIWE

 1. MAGALI SKIN przetwarza szczególne kategorie danych osobowych (tak zwane dane wrażliwe) w zakresie danych medycznych dotyczących wstępnej kwalifikacji, przebiegu i efektów wykonywanych zabiegów na stan Pani/Pan zdrowia. Przetwarzanie tych danych następuje na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są jedynie osoby upoważnione przez nas w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie wykonania łączącej nas z Panią/Panem umowy;
  1. Nasi podwykonawcy tacy jak lekarze, oraz
  2. Podmioty świadczące na naszą rzecz niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy:
   1. usługi księgowe,
   2. usługi prawne,
   3. usługi informatyczne,
   4. usługi pocztowe i kurierskie, oraz
   5. banki w zakresie realizacji płatności i dokonania rozliczeń pomiędzy nami.

Przy czym firmy te przetwarzają dane jedynie zgodnie z naszymi poleceniami i nie mogą ich wykorzystać bez naszej wiedzy i zgody.

 

PRZEKAZYWNIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia nowej umowy przetwarzamy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Pani/Pan z nami kontaktowali w celu jej zawarcia.
 2. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawartą pomiędzy nami umową będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana z Instytutem umowy - po zakończeniu umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Instytutu, w tym do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, trwania postępowań sądowych lub administracyjnych i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności medycznych, podatkowych i rachunkowych (w tym ostatnim wypadku przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione).
 3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane na podstawie zgody przetwarzamy przez okres na jaki udzielono zgody, a w każdym wypadku do czasu jej odwołania.

 

INFORMACJA O PRAWACH

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego posiadającego kompetencje do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia.
 2. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt z nami na pośrednictwem adresu e-mailowego kontakt@magaliskin.pl

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym - jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Bez tego nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy.

Ponadto przepisy prawa, takie jak na przykład prawo medyczne, prawo bankowe czy prawo podatkowe mogą wprowadzać wymóg podawania danych w celu w tych przepisach wyznaczonym. Podanie danych może być niezbędne do wykonania określonej transakcji lub czynność na Pani/Pana rzecz. Jeżeli Klient nie poda danych wymaganych umową lub innym dokumentem przez nas stosowanym możemy odmówić zawarcia umowy i wykonania usługi na Pani/Pana rzecz.

Podanie danych dodatkowych, które nie są wymagane przez nas do zawarcia umowy jest dobrowolne, może się zdarzyć, że bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć usługi w pełnym zakresie, o czym poinformujemy na etapie zbierania Pani/Pana danych.

 

PROFILOWANIE

 1. Informujemy, że nie będziemy podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dokonywać profilowania.

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w punkcie CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA powyżej.

 

 

 

Pozdrawiam,

Magdalena Lindel – MAGALI SKIN